Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Công bố thông tin

Danh sách các công ty

Công Ty Đầu Tư Tài Chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
THÔNG TIN CƠ BẢN VÀ ĐIỀU LỆ CÔNG TY
Nội dung công bố Ngày đăng tải
Thông tin cơ bản và điều lệ Công ty 15/03/2021
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀNG NĂM
Nội dung công bố Ngày đăng tải
Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2024 29/03/2024
Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2023 29/03/2023
Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2022 31/03/2022
Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2021 31/03/2021
Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2020 04/03/2020
Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2019 26/03/2019
Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2018 21/03/2018
Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2017 24/04/2017
Kế hoạch tài chính năm 2017 07/12/2016
Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2016 29/03/2016
Kế hoạch tài chính năm 2016 10/03/2016
Kế hoạch tài chính năm 2015 03/03/2015
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM
Nội dung công bố Ngày đăng tải
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm (năm báo cáo 2023) 28/06/2024
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm (năm báo cáo 2022) 30/06/2023
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm (năm báo cáo 2021) 30/06/2022
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm (năm báo cáo 2020) 29/06/2021
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 3 NĂM GẦN NHẤT
Nội dung công bố Ngày đăng tải
Báo cáo đánh giá kết quả SXKD hàng năm và 3 năm gần nhất (năm báo cáo 2019) 11/06/2020
Báo cáo đánh giá kết quả SXKD hàng năm và 3 năm gần nhất (năm báo cáo 2018) 08/05/2019
Báo cáo đánh giá kết quả SXKD hàng năm và 3 năm gần nhất (năm báo cáo 2017) 20/06/2018
Báo cáo đánh giá kết quả SXKD hàng năm và 3 năm gần nhất (năm báo cáo 2016) 20/06/2017
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP HÀNG NĂM
Nội dung công bố Ngày đăng tải
Báo cáo Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020 13/04/2021
Báo cáo Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019 25/03/2020
Báo cáo Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018 08/03/2019
Báo cáo Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017 23/03/2018
Báo cáo Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016 19/07/2017
Báo cáo Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2015 08/09/2016
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
Nội dung công bố Ngày đăng tải
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của HFIC 6 tháng năm 2024 10/07/2024
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của HFIC năm 2023 27/06/2024
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của HFIC 6 tháng năm 2023 18/07/2023
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của HFIC năm 2022 28/06/2023
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của HFIC 6 tháng năm 2022 18/07/2022
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của HFIC năm 2021 30/06/2022
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của HFIC năm 2020 28/07/2021
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của HFIC năm 2019 09/06/2020
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của HFIC năm 2018 17/06/2019
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của HFIC năm 2017 19/06/2018
Báo cáo Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của HFIC năm 2016 25/08/2017
CÔNG KHAI TÀI CHÍNH
Nội dung công bố Ngày đăng tải
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 31/05/2024
Báo cáo tài chính năm 2023 30/03/2024
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2023 15/12/2023
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023 31/07/2023
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 30/05/2023
Báo cáo tài chính năm 2022 31/03/2023
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2022 28/10/2022
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022 29/07/2022
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 30/05/2022
Báo cáo tài chính năm 2021 31/03/2022
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2021 31/08/2021
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021 30/07/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 27/05/2021
Báo cáo tài chính năm 2020 31/03/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2020 18/09/2020
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 20/07/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 31/05/2020
Báo cáo tài chính năm 2019 30/03/2020
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 31/07/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 31/05/2019
Báo cáo tài chính năm 2018 29/03/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2018 28/09/2018
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018 20/07/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 02/05/2018
Báo cáo tài chính năm 2017 30/03/2018
Báo cáo Tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 15/08/2017
Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2017 20/07/2017
Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2016 11/05/2017
Báo cáo Tài chính năm 2016 của HFIC 31/03/2017
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năn 2016 20/07/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất HFIC 2015 30/06/2016
Báo cáo tài chính HFIC năm 2015 22/03/2016
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 20/07/2015
Báo cáo kiểm toán năm 2014 25/03/2015
Công khai thông tin tài chính năm 2013 của HFIC 28/03/2014
BÁO CÁO CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG
Nội dung công bố Ngày đăng tải
Báo cáo Chế độ tiền lương, tiền thưởng của HFIC năm 2020 31/03/2021
Báo cáo Chế độ tiền lương, tiền thưởng của HFIC năm 2019 30/03/2020
Báo cáo Chế độ tiền lương, tiền thưởng của HFIC năm 2018 29/03/2019
Báo cáo Chế độ tiền lương, tiền thưởng của HFIC năm 2017 25/08/2017
Kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 17/04/2017
Quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 20/01/2016
Quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 30/12/2014
CÁC THÔNG TIN CÔNG BỐ BẤT THƯỜNG
Nội dung công bố Ngày đăng tải
Quyết định về việc bổ nhiệm Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (Ông Huỳnh Minh Anh) 02/10/2023
Quyết định về việc kiện toàn Ban Kiểm soát Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 02/10/2023
Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Kiểm soát viên chuyên trách (Bà Trương Huỳnh Anh) 07/06/2023
Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Kiểm soát viên chuyên trách (Ông Nguyễn Thế Phương) 04/04/2023
QĐ về bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc HFIC (Ông Nguyễn Quang Thanh) 21/10/2022
QĐ về cho thôi việc người quản lý doanh nghiệp (Bà Đặng Hải Yến) 20/10/2022
Thông báo về việc kết quả đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty HSC 01/12/2021
Thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty HSC 08/11/2021
Quyết định về bổ nhiệm lại chức vụ Thành viên chuyên trách HĐTV HFIC (Bà Đặng Hải Yến) 17/08/2021
Giấy ủy quyền thực hiện Công bố thông tin (Ông Nguyễn Hồng Văn) 15/05/2021
QĐ về bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (Ông Lê Thắng Cần) 24/03/2021
QĐ về điều động và bổ nhiệm Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (Ông Lâm Hoài Anh) 05/02/2021
Giảm vốn đầu tư tại các công ty khác 25/12/2020
Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của HFIC 14/07/2020
Quyết định về điều động và bổ nhiệm Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc HFIC (Bà Lê Ngọc Thùy Trang) 07/07/2020
Quyết định về bổ nhiệm KSV chuyên trách HFIC (Ông Châu Văn Dìa) 02/07/2020
QĐ về bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc HFIC (Ông Lê Văn Bắc) 19/03/2020
QĐ phân công phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động HFIC 03/02/2020
QĐ về cử nhân sự làm người đại diện pháp luật HFIC 03/02/2020
QĐ tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính (Bà Phạm Thị Hồng Hà) 17/01/2020
QĐ về điều động và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc HFIC (Ông Nguyễn Hồng Văn) 11/11/2019
QĐ về điều động và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên HFIC (Ông Nguyễn Ngọc Hòa) 04/11/2019
Công văn Không bổ nhiệm lại KSV chuyên trách HFIC 01/08/2019
QĐ về nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội (ông Trương Văn Non) 15/05/2019
QĐ Bổ nhiệm Thành viên không chuyên trách HĐTV HFIC 01/03/2018
QĐ về nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội 13/02/2018
QĐ điều động và bổ nhiệm Tổng Giám đốc HFIC 18/01/2018
Công văn Không bổ nhiệm lại KSV chuyên trách HFIC 11/09/2017
QĐ về nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội 17/08/2017
QĐ Điều động người quản lý doanh nghiệp 21/04/2017
QĐ Bổ nhiệm KSV Chuyên trách HFIC 30/08/2016
QĐ Bổ nhiệm KSV Chuyên trách HFIC 30/08/2016
QĐ Bổ nhiệm Thành viên chuyên trách HĐTV HFIC 28/07/2016
QĐ Bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch HĐTV HFIC 28/07/2016
QĐ Cho thôi giữ chức vụ KSV chuyên trách HFIC 28/07/2016
Quyết định điều động và bổ nhiệm Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 04/09/2015
DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ
Nội dung công bố Ngày đăng tải
Danh sách người quản lý Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 12/04/2017
Danh sách người quản lý Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 11/10/2016
Danh sách viên chức quản lý Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 01/03/2015
Các Công Ty Thành Viên
CÁC THÔNG TIN CÔNG BỐ BẤT THƯỜNG
Nội dung công bố Ngày đăng tải
Quyết định về tiếp nhận và bổ nhiệm Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty Xổ số kiến thiết (ông Võ Văn Tuấn) 04/10/2022
Quyết định về bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty Xổ số kiến thiết (Bà Nguyễn Thị Mai Trang) 15/09/2022
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty QLKDN 12/07/2022
Quyết định về nhân sự mới được bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 (Ông Lê Tấn Cường) 05/07/2022
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của SAPULICO 12/01/2022
Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh (Bà Nguyễn Thị Mai Hương) 24/12/2021
Quyết định về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh (Bà Huỳnh Thị Thương Huyền) 24/12/2021
Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh (Ông Nguyễn Phước Ngọc) 24/12/2021
Quyết định về bổ nhiệm lại Tổng Giám đôc Công ty Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh (Ông Đỗ Quang Vinh) 25/09/2021
Quyết định về bổ nhiệm lại Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh (Ông Nguyễn Quốc Chiến) 25/09/2021
Quyết định về bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh (Bà Phan Thị Sang) 24/08/2021
Quyết định về việc nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội PTGĐ Công ty Xổ số kiến thiết (Ông Lâm Ngọc Bửu) 08/07/2021
Quyết định bổ nhiệm PTGĐ Công ty Xổ số kiến thiết 08/11/2019
Công bố thông tin về việc thoái vốn của Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà Tp.HCM tại HDBANK 24/02/2017
Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Công trình Giao thông Sài Gòn 25/11/2015
CÔNG KHAI TÀI CHÍNH
Nội dung công bố Ngày đăng tải
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty QLKDN 12/09/2022
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty XSKT 05/08/2022
Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CSCC 07/07/2022
Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty QLKDN 06/06/2022
Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty XSKT 25/05/2022
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty QLKDN 27/10/2021
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty XSKT 02/08/2021
Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty XSKT 27/05/2021
Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty QLKDN 26/05/2021
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 của Công ty QLKDN 03/09/2020
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty XSKT 17/08/2020
Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty XSKT 30/03/2020
Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty QLKDN 27/03/2020
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 của Công ty QLKDN 14/08/2019
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty XSKT 12/08/2019
Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty QLKDN 06/06/2019
Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty XSKT 29/05/2019
BCTC 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty QLKDN 27/07/2018
BCTC 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty XSKT 19/07/2018
Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty QLKDN 30/03/2018
Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty XSKT 24/03/2018
Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty XSKT 20/03/2017
Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí Minh. 20/03/2017
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty XSKT 19/07/2016
Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty XSKT 25/02/2016
Báo cáo kiểm toán BCTC năm 2015 Công ty CTGTSG 25/03/2016
Báo cáo kiểm toán BCTC năm 2014 Công ty CTGTSG 08/03/2016
NQ phê duyệt báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của công ty CTGTSG 22/10/2015
NQ phê duyệt báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của công ty CTGTSG 22/10/2015
Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh 16/10/2015
Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh 16/10/2015
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀNG NĂM
Nội dung công bố Ngày đăng tải
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty QLKDN 12/08/2022
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2022 của Công ty XSKT 14/06/2022
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Công ty QLKDN 26/05/2021
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2021 của Công ty XSKT 31/03/2021
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty QLKDN 04/08/2020
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2020 của Công ty XSKT 31/03/2020
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2019 của Công ty QLKDN 20/06/2019
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2019 của Công ty XSKT 29/03/2019
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 của Công ty QLKDN 29/03/2018
Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2018 của Công ty XSKT 26/03/2018
Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh và Đầu tư Phát triển của Công ty XSKT năm 2017 25/03/2017
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 của Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM 06/02/2017
Định hướng phát triển DN giai đoạn 2016 - 2020 của Công ty CTGTSG 07/03/2016
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty CTGTSG 07/03/2016
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
Nội dung công bố Ngày đăng tải
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty XSKT 15/08/2022
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty QLKDN 29/07/2022
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty CSCC 20/07/2022
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty XSKT năm 2021 07/07/2022
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty CSCC năm 2021 07/07/2022
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty QLKDN năm 2021 07/07/2022
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty QLKDN 27/10/2021
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty XSKT 27/07/2021
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty QLKDN năm 2020 08/07/2021
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty XSKT năm 2020 28/06/2021
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty QLKDN năm 2019 19/06/2020
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty XSKT năm 2019 28/05/2020
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty QLKDN năm 2018 26/06/2019
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty XSKT năm 2018 05/04/2019
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty QLKDN năm 2017 27/06/2018
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty XSKT năm 2017 28/05/2018
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty QLKDN năm 2017 16/06/2017
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty XSKT năm 2016 26/04/2017
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM
Nội dung công bố Ngày đăng tải
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty QLKDN (năm bc 2021) 07/07/2022
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty CSCC (năm bc 2021) 07/07/2022
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty XSKT (năm bc 2021) 04/07/2022
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty QLKDN (năm bc 2020) 08/07/2021
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty XSKT (năm bc 2020) 02/07/2021
BÁO CÁO CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG
Nội dung công bố Ngày đăng tải
BC chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2020 của Công ty QLKDN 20/05/2021
BC chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2020 của Công ty XSKT 01/04/2021
BC chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2019 của Công ty XSKT 30/03/2020
BC chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2019 của Công ty QLKDN 27/03/2020
BC chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2018 của Công ty XSKT 29/03/2019
BC chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2017 của Công ty QLKDN 29/03/2018
BC chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2017 của Công ty XSKT 26/03/2018
Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng năm 2016 của Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM 27/03/2017
Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của Công ty XSKT năm 2016 25/03/2017
Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của Công ty XSKT năm 2015 25/03/2017
Hệ thống Thang bảng lương của Công ty CTGTSG 30/03/2016
Quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của Công ty Chiếu sáng công cộng 04/09/2015
Quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của Công ty Công trình Cầu phà 04/09/2015
Quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 của Công ty Chiếu sáng công cộng 27/08/2015
Quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 của Công ty Công trình Cầu phà 25/08/2015
Quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của Công ty Xuất khẩu lao động và chuyên gia 21/07/2015
Quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 của Công ty Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh 30/06/2015
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 3 NĂM GẦN NHẤT
Nội dung công bố Ngày đăng tải
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất của công ty QLKDN (năm bc 2020) 04/08/2020
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất của công ty XSKT (năm bc 2020) 28/05/2020
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất của công ty XSKT (năm bc 2019) 24/06/2019
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất của công ty QLKDN (năm bc 2019) 20/06/2019
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất của công ty QLKDN (năm bc 2018) 28/06/2018
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và 03 năm gần nhất của công ty XSKT 31/05/2018
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất của Công ty QLKDN năm báo cáo 2017 15/06/2017
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất của Công ty XSKT năm báo cáo 2017 29/05/2017
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP HÀNG NĂM
Nội dung công bố Ngày đăng tải
Kết quả kế hoạch sắp xếp, đổi mới Công ty CTGTSG 14/04/2016
Xếp loại Doanh nghiệp và Viên chức quản lý năm 2014 của Công ty Công trình Giao thông 29/09/2015
Xếp loại Doanh nghiệp và Viên chức quản lý năm 2014 của Công ty Chiếu sáng công cộng 17/09/2015
Xếp loại Doanh nghiệp và Viên chức quản lý năm 2014 của Công ty Công trình cầu phà 17/09/2015

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN