Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Cơ Cấu Tổ Chức

BAN KIỂM SOÁT

Thứ bảy, 26/01/2013 15:33 GMT


  Ông Châu Văn Dìa 
 Kiểm soát viên

 
 


   


  

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN