Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Quản Lý Vốn Nhà Nước

QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC

Chủ nhật, 03/02/2013 12:43 GMT

Hoạt động thí điểm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của HFIC

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 18/11/2002 của Bộ Chính trị, văn bản số 2103/TTq-ĐMDN ngày 10/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC); HFIC triển khai thực hiện thí điểm chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 4538/QĐ-UBND ngày 31/8/2012 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc Quyết định Phê duyệt Phương án thực hiện thí điểm chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh.

Mục tiêu và ý nghĩa:

  - Tập trung vốn đầu tư phát triển hạ tầng đô thị thành phố;
  - Quản lý vốn nhà nước khi thực hiện cổ phần hoá Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước độc lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố;
  - Tiếp tục thực hiện chủ trương phân định rõ chức năng quản lý hành chính kinh tế của nhà nước và quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo định hướng đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định tại Hội nghị TW3 khoá IX.
HFIC thực hiện vai trò chủ sở hữu vốn nhà nước đối với các công ty theo nguyên tắc:
  - Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các công ty được chuyển giao.
  - Bảo toàn và phát triển vốn được giao.
  - Đảm bảo quyền tự chủ, trách nhiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty được chuyển giao.

Các tin liên quan khác

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN