Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tiếp Nhận, Cho Vay Vốn Ủy Thác

CT TẠO NGUỒN HÀNG THIẾT YẾU VÀ BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG

Chủ nhật, 03/02/2013 12:49 GMT
Ngân sách thành phố thực hiện ủy thác vốn cho Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh cho các Doanh nghiệp đủ điều kiện vay vốn để sản xuất, chuẩn bị và tạo nguồn hàng thiết yếu phục vụ bình ổn thị trường thành phố.

Giới thiệu

Ngân sách thành phố thực hiện ủy thác vốn cho Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh cho các Doanh nghiệp đủ điều kiện vay vốn để sản xuất, chuẩn bị và tạo nguồn hàng thiết yếu phục vụ bình ổn thị trường thành phố. Căn cứ vào nhu cầu hàng hóa và nhu cầu vốn tương ứng phù hợp với từng thời điểm, Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt các điều kiện cho vay trong năm.

Cơ chế hoạt động

  • Về thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt các điều kiện cho vay đối với các dự án tham gia Chương trình.
  • Về thủ tục giải ngân: Căn cứ theo Quyết định của UBND thành phố, HFIC tiến hành hướng dẫn tổ chức, cá nhân vay vốn lập hồ sơ và ký kết Hợp đồng tín dụng, tổ chức giải ngân kịp thời và đúng quy định theo Hợp đồng tín dụng.

Đối tượng vay vốn

Các doanh nghiệp được thanh lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã của thành phố đáp ứng các yêu cầu của từng Chương trình bình ổn trong năm.

Đặc trưng

  • Lãi suất cho vay: 0%/năm, phí ủy thác hiện nay là 0,84%/năm (mức phí quản lý vốn ủy thác hiện hành do UBND thành phố ban hành).
  • Thời hạn cho vay: Thời gian vay vốn tối đa không quá một năm kể từ ngày giải ngân của từng đợt giải ngân, tùy theo đặc điểm của từng chương trình bình ổn triển khai trong năm, thời gian vay sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.
  • Bảo đảm tiền vay: tuỳ theo từng đối tượng cụ thể UBND thành phố có quy định về biện pháp bảo đảm tiền vay.

Liên hệ để biết thêm chi tiết

Sở Công thương TP.HCM

Địa chỉ: 59-61 Lý Tự Trọng, Q.1 TP.HCM.
Tel: (84-8) 38.297.550 - 38.292.991         
Fax: (84-8) 38.224.536

Phòng Quản lý các nguồn vốn uỷ thácCông ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM

Địa chỉ: 33 - 39 Pasteur, Q.1 TP.HCM
Tel: (84-8) 38.214.244 - 38.212.768 
Fax: (84-8) 38.214.243

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN