Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tin HFIC

Thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm của công ty HSC

Thứ ba, 26/03/2019 16:07 GMT
Thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thuộc sở hữu của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.
   

ASC
 
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THUỘC SỞ HỮU CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HFIC)
 
AUCTION ANNOUNCEMENT OF PURCHASING RIGHT OF ADDITIONAL ISSUED SHARES
OF HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION UNDER OWNERSHIP
OF HO CHI MINH CITY FINANCE AND INVESTMENT STATE-OWNED COMPANY
   
1.Tổ chức chào bán:
Offering company:
CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ho Chi Minh City Finance and Investment State-Owned Company
 Địa chỉ:
Address:
67 - 73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
67-73 Nguyen Du str., Ben Nghe ward, Dist. 1, Hochiminh City
 Điện thoại:
Telephone:
(+84.28) 3821 4244         Fax: (+84.28) 3821 4243
(+84.28) 3821 4244 Fax: (+84.28) 3821 4243
2.
Tổ chức phát hành:
Name of organization registered the share issuance:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HSC)
Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)
 Địa chỉ:
Address:
Tầng 5 & 6 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Level 5 & 6, AB Tower, 76 Le Lai str., Dist. 1, HCMC
 Điện thoại:
Telephone:
(+84.28) 3823 3299 Fax: (+84.28) 3823 3301
(+84.28) 3823 3299 Fax: (+84.28) 3823 3301
 Vốn điều lệ:
Chartered Capital:
1.297.567.580.000 đồng
VND 1.297.567.580.000

Ngành nghề kinh doanh chính:

Main businesses:
Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính, bảo lãnh phát hành chứng khoán và lưu ký chứng khoán.
Securities brokerage, securities dealing, securities investment consultancy, financial advisory, securities issuance underwriting, securities depository. 
3.
Tên chứng khoán chào bán:
Name of securities:
Quyền mua cổ phần của HSC.
purchasing right of share of HSC
4.
Số lượng chứng khoán chào bán:

Number of securities offered:
37.500.000 quyền mua, tương ứng với số lượng cổ phần phát hành thêm được quyền mua là 25.000.000 cổ phần.
37.500.000 rights, corresponding to number of additional issued shares to be purchased is 25.000.000.000 shares

Tỷ lệ thực hiện quyền:

Subscription ratio:
3 : 2 (nghĩa là cứ 03 quyền mua được mua 02 cổ phần phát hành thêm của HSC với giá phát hành là 14.000 đồng/cổ phần; số lượng cổ phần được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
3:2 (A shareholder who owns three (03) shares is entitled to receive two (02) new shares; the number of shares purchased will be rounded down to the units.
5.Phương thức chào bán:
Offering method:
Đấu giá công khai
Public Auction
6.
Giá khởi điểm:
Starting price:
9.900 đồng/quyền mua
VND 9.900/ right
7.
Điều kiện tham dự đấu giá:


Conditions to participate in the auction:
Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
All investors who meet the conditions under the Regulations in the Auction Regulations on the purchasing right of share of Ho Chi Minh Finance and Investment State-Owned Company in Ho Chi Minh Securities Corporation issued by Ho Chi Minh City Stock Exchange.
8.
Quy chế đấu giá, thông tin về quyền mua cổ phần chào bán được công bố chi tiết trên website
Auction regulations, information on the purchasing right of shares for sale are published in details on website:
www.hsx.vnwww.hfic.vn, www.asias.com.vn


www.hsx.vn
www.hfic.vn
www.asias.com.vn
9.
Địa điểm nhận Công bố thông tin và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt cọc:
Location to receive information and submit auction registration documents, deposit payment:
Tại các đại lý đấu giá theo Quy chế đấu giá.


At securities auction agents under the Auction Regulation.
10.
Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
Time to issue applications, register and pay deposit:
Từ ngày 28/3/2019 đến 16h00 ngày 05/4/2019

From 28 March 2019 to 16:00 on 5 April 2019
11.
Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá:
Time to submit the auction slip:
Trước 15h00 ngày 11/4/2019 tại các Đại lý đấu giá.

Before 15:00 on 11 April 2019
at Securities auction agents
12.
Thời gian tổ chức đấu giá:
Auction time:
09h00 ngày 16 tháng 4 năm 2019.
9:00 on 16 April 2019
13.
Tên, địa điểm tổ chức đấu giá:

Auction Location:
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM –
16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
Ho Chi Minh City Stock Exchange -
16 Vo Van Kiet str., Nguyen Thai Binh ward, Dist.1, HCMC
14.
Thời gian nộp tiền mua quyền mua cổ phần:
Time to submit payment for purchasing right of share:
Từ ngày 17/4/2019 đến 16h00 ngày 19/4/2019.

From 17 April 2019 to 16:00 on 19 April 2019
15.
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:
Time to repay deposit:
Từ ngày 17/4/2019 đến ngày 23/4/2019.
From 17 April 2019 to 23 April 2019.
16.Đơn vị tư vấn:
Consulting Company:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC.
ASC Securities Corporation.

 

Các tài liệu kèm theo bao gồm:

01 Văn bản chấp thuận bán quyền mua của UBND TPHCM

02 Nghị quyết HDQT phê duyệt giá và hồ sơ bán vốn HFIC

03 Bản công bố thông tin

04 Sổ cổ đông HFIC

05 Công văn HSC xác nhận quyền mua cho HFIC

06 Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng của HSC

07 Quy chế đấu giá - HSX

08 Thông báo bán đấu giá 

09 Quyết định điều chỉnh Điều 16 Quy chế đấu giá

10 HFIC làm rõ quy định giá thanh toán.

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN