Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tài Trợ Tín Dụng

CHƯƠNG TRÌNH VAY VỐN QUỸ XOAY VÒNG

Chủ nhật, 03/02/2013 12:33 GMT
Quỹ xoay vòng do UBND TP quyết định thành lập năm 2001 và do HFIC điều hành trực tiếp. Quỹ Xoay vòng được hình thành nhằm hỗ trợ đầu tư cho các dự án về giảm thiểu ô nhiễm công nghiệp - sản xuất sạch hơn của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tại thành phố Hồ Chí Minh.

1. GIỚI THIỆU

Quỹ xoay vòng do UBND TP quyết định thanh lập năm 2001 và do HFIC điều hành trực tiếp. Quỹ Xoay vòng được hình thành nhằm hỗ trợ đầu tư cho các dự án về giảm thiểu ô nhiễm công nghiệp - sản xuất sạch hơn của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tại thành phố Hồ Chí Minh.

Quỹ Xoay vòng hoạt động trên nguyên tắc vì lợi ích cộng đồng, tự bù đắp chi phí hoạt động, bảo toàn và phát triển vốn trên cơ sở đầu tư hỗ trợ tài chính có hiệu quả, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành về tín dụng đầu tư.

Nguồn vốn hoạt động của Quỹ Xoay vòng bao gồm nguồn vốn của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) bằng tiền đồng Việt Nam tương đương 2,5 triệu Đô là Mỹ và nguồn vốn đối ứng của HFIC tương đương 15% tổng vốn vay của từng dự án vay vốn.

2. ĐỐI TƯỢNG CHO VAY

Đối tượng cho vay là các dự án đầu tư về giảm thiểu ô nhiễm công nghiệp - sản xuất sạch hơn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo các mục tiêu của Dự án cải thiện môi trường TP.HCM.

Khách hàng vay (chủ đầu tư) là các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong nước.

3. ĐIỀU KIỆN CHO VAY

3.1. Dự án phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây

a. Dự án làm giảm sự phát sinh và phát thải chất ô nhiễm vào môi trường bằng cách áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiệm - sản xuất sạch hơn. Không giải quyết cho vay các dự án chỉ giới hạn trong việc xử lý chất ô nhiễm ở cuốI quy trình sản xuất.

b. Dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường sơ bộ, xác định những tác động tích cực của dự án; phải đưa ra được các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm lâu dài các các giải pháp này được Sở Tài nguyên và Môi trường chấp thuận.

c. Nếu có nhiều dự án giống nhau cùng giải quyết một loại chất ô nhiễm thì ưu tiên cho dự án có phương pháp hiệu quả nhất.

d. Ưu tiên cho những dự án có thể trở thành mô hình nhân rộng.

3.2. Dự án phải có quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

3.3. Chủ đầu tư phải đáp ứng các yêu cầu sau

a. Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của Pháp luật.

b. Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ (gốc và lãi) cho HFIC trong thời hạn cam kết.

c. Tổng tài sản có của chủ đầu tư phải ít nhất gấp 3 lần so với vốn vay từ Quỹ Xoay vòng.

d. Phải có vốn tự có tham gia đầu tư vào dự án tối thiểu 15% tổng vốn vay của dự án.

e. Thực hiện đảm bảo tiền vay theo đúng quy định của Nhà nước và của HFIC. 

 f. Mua bảo hiểm cho tài sản hình thành từ dự án.

4. CÁC ĐIỀU KIỆN TÍN DỤNG (hạn mức, thời gian cho vay, lãi suất)

- Hạn mức cho vay mỗi dự án bằng đồng Việt Nam tương đương tối đa 607.000 USD (trong đó: 500.000 USD từ phần vốn của ADB và 107.000 USD từ phần vốn HFIC).

- Thời gian cho vay từ 3 đến 7 năm tùy theo từng dự án, trong đó thời gian ân hạn trả vốn tối đa 1 năm.

- Lãi suất cho vay cố định 4%/năm trong suốt thời gian vay vốn đối với phần vốn vay của ADB.

5. QUY TRÌNH CHO VAY

- Chủ đầu tư gửi dự án vay vốn cùng hồ sơ vay tại Phòng Kế hoạch - Xúc tiến đầu tư.

- HFIC tiến hành thẩm định dự án và tình hình tài chính doanh nghiệp; thông báo kết quả cho vay cho chủ đầu tư.

- Nếu HFIC đồng ý cho vay thì các bên cùng thương thảo và ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay.

- HFIC giải ngân vốn vay theo tiến độ thực hiện dự án.

- Bên vay hoàn trả nợ vay theo lịch trả nợ đã cam kết.

- HFIC giám sát quá trình sử dụng vốn vay và kiểm tra tình hình tài chính cũng như tài sản vay vốn trong suốt thời gian cho vay.

- Các bên thanh lý hợp đồng tín dụng, giải chấp tài sản đảm bảo khi bên vay hoàn trả hết nợ gốc và lãi vay và các chi phí khác (nếu có).

6. HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VAY

67-73 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3821 4244
Fax: (84-8) 3821 4243

Các tin liên quan khác

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN