Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Các phòng chức năng

Phòng Pháp chế

Thứ ba, 06/10/2015 11:07 GMT
Phòng Pháp chế của HFIC có chức năng thực hiện Công tác pháp chế và Công tác Thư ký hành chính

Phòng Pháp chế của HFIC có chức năng thực hiện các công tác sau:

1. Công tác pháp chế: tham mưu, tư vấn cho Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV), các thành viên HĐTV và Tổng Giám đốc về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động kinh doanh của HFIC.

2. Công tác Thư ký hành chính: tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch HĐTV, các thành viên HĐTV và Tổng Giám đốc những nhóm công việc chính: công tác văn bản, tổ chức công việc và tham mưu tổng hợp.

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN