Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Các phòng chức năng

Phòng Công nghệ thông tin

Thứ ba, 22/01/2013 14:50 GMT
Tham mưu đề xuất xây dựng Hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể của Công ty. Chủ trì phối hợp với các phòng ban, tổ chuyên môn nghiệp vụ xây dựng hệ thống CNTT đáp ứng yêu cầu công việc...
Phòng Công nghệ thông tin (CNTT) có chức năng tham mưu và tác nghiệp giúp Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực sau:
    
     1. Tham mưu đề xuất xây dựng Hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể của Công ty;
     2. Chủ trì phối hợp với các phòng ban, tổ chuyên môn nghiệp vụ xây dựng hệ thống CNTT đáp ứng yêu cầu công việc;
     3. Quản trị các rủi ro về CNTT, đảm bảo an ninh, an toàn mạng máy tính của Công ty;
     4. Quản trị các hệ thống: mạng nội bộ, trang web, thư điện tử, cơ sở dữ liệu, tổng đài điện thoại;
     5. Hỗ trợ về mặt kỹ thuật tạo điều kiện cho người sử dụng khai thác tốt nhất tài nguyên và cơ sở hạ tầng CNTT tại Công ty;
    6. Tham mưu, đề xuất, triển khai sử dụng các tiêu chuẩn công nghệ phù hợp, đảm bảo tính tương thích về công nghệ trong toàn bộ hệ thống thông tin của Công ty;
     7. Xây dựng hệ thống kết nối giữa HFIC và các đơn vị thành viên phục vụ cho việc thông tin liên lạc, truyền dữ liệu, báo cáo.

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN