Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Các phòng chức năng

Phòng Kiểm soát nội bộ

Thứ ba, 22/01/2013 14:50 GMT
Phòng Kiểm soát nội bộ là bộ phận chức năng tham mưu cho ban điều hành, hoạt động của phòng nhằm dự báo, phát hiện, ngăn ngừa và chống rủi ro gắn liền với tất cả các hoạt động của Công ty. Phòng có các chức năng nhiệm vụ chủ yếu sau đây :
Phòng Kiểm soát nội bộ là bộ phận chức năng tham mưu cho ban điều hành, hoạt động của phòng nhằm dự báo, phát hiện, ngăn ngừa và chống rủi ro gắn liền với tất cả các hoạt động của Công ty. Phòng có các chức năng nhiệm vụ chủ yếu sau đây :

- Tham mưu cho Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến quản trị rủi ro trong việc xây dựng, thực hiện các quy chế, quy trình của Công ty ;

- Tham mưu đề xuất các biện pháp quản trị rủi ro trong các hoạt động đầu tư tài chính, cho vay và thực hiện các nhiệm vụ khác mà Công ty được giao trong từng thời kỳ hoạt động ;

- Thực hiện công tác kiểm soát nội bộ của Công ty ;

- Thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố ;

- Các chức năng nhiệm vụ cụ thể của Phòng Quản trị rủi ro được quy định tại Quy định tổ chức và hoạt động của Phòng Quản trị rủi ro.

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN