Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Các phòng chức năng

Văn phòng Công ty

Thứ ba, 22/01/2013 14:50 GMT
Phòng Hành chính -Quản Trị có chức năng giúp cho Tổng giám đốc trong việc triển khai các hoạt động thuộc các lĩnh vực: Hanh chính - Tổng hợp- Văn thư - Lưu trữ va công tác quản trị hậu cần, cụ thể: Văn phòng Công ty có chức năng giúp cho Tổng giám đốc trong việc triển khai các hoạt động thuộc các lĩnh vực: Hành chính - Tổng hợp- Văn thư - Lưu trữ và công tác quản trị hậu cần, cụ thể:

1. Hành chính - Văn thư- Lưu trữ: Tiếp nhận và xử lý công văn đến, công văn đi. Quản thủ con dấu pháp nhân HFIC. Thực hiện công tác lưu trữ công văn theo quy định của Nhà nước. 

2. Tổng hợp:  Thực hiện các báo cáo tổng hợp định kỳ và đột xuất của HFIC để báo cáo UBND thành phố và các đơn vị hữu quan.

3. Công tác quản trị: Quản lý, duy tu, bảo dưỡng, đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đi lại phục vụ nhu cầu công tác của toàn đơn vị. Đảm trách công tác bảo vệ trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh trong khu vực cơ quan.

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN