Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Các phòng chức năng

Phòng Tổ chức nhân sự

Thứ ba, 22/01/2013 14:50 GMT
Phòng Quản trị nguồn nhân lực (QTNNL) la phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu va tác nghiệp trong các lĩnh vực: tổ chức nguồn nhân lực; phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu va áp dụng các cơ chế, chính sách, quy định liên quan đến nguồn nhân lực; công tác tiền lương, chế độ đãi ngộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác an toan lao động va sức khỏe cho người lao động; Phòng Tổ chức nhân sự (TCNS) là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu và tác nghiệp trong các lĩnh vực: tổ chức nguồn nhân lực; phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu và áp dụng các cơ chế, chính sách, quy định liên quan đến nguồn nhân lực; công tác tiền lương, chế độ đãi ngộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác an toàn lao động và sức khỏe cho người lao động; công tác liên quan đến mối quan hệ giữa Công ty với các tổ chức đoàn thể và người lao động. Nhiệm vụ tổng quát của Phòng QTNNL như sau:

-  Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc Công ty về công tác tổ chức, nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, bảo vệ nội bộ.

-  Theo dõi, quản lý, cập nhật và lưu trữ hồ sơ cá nhân của người lao động trong Công ty.

-  Xây dựng kế hoạch lao động, định mức lao động, đơn giá tiền lương. Chủ trì phối hợp với các phòng, ban trong việc xây dựng và thực hiện các chế độ liên quan đến tiền lương, tiền thưởng.

-  Thực hiện công tác an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế  và tham mưu cho Ban Tổng giám đốc trong việc giải quyết các chế độ chính sách liên quan đến người lao động.

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN