Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tin HFIC

Thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty HSC

Thứ hai, 08/11/2021 09:03 GMT
Thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ

 

 

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DO
CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NẮM GIỮ
 1. Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)

Địa chỉ:    67-73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:    (028) 3821 4244            Fax: (028) 3821 4243
2.
Doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng:Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
 Địa chỉ:    Tầng 5 & 6, AB Tower, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM
 Điện thoại:    (028) 3823 3299            Fax: (028) 3823 3301
 Ngành nghề kinh doanh chính:Môi giới, Tự doanh, Quản lý danh mục đầu tư, Bảo lãnh phát hành, Tư vấn đầu tư.

 Vốn điều lệ:3.058.822.630.000 đồng, tương ứng 305.882.263 cổ phiếu.
  Trong đó, HFIC sở hữu 72.975.180 cổ phiếu, tương đương 23,86% vốn điều lệ của HSC.
3.
Thông tin về đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của HSC:
      Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 186/GCN-UBCK ngày 22/9/2021 của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 28/9/2021 của HSC, thông tin về việc phát hành thêm cổ phiếu và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu HSC như sau:

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm:   152.520.923 cổ phiếu.
- Giá cổ phiếu phát hành thêm:   14.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2 : 1 (nghĩa là cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm, với giá 14.000 đồng/cổ phiếu).
- Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua cổ phiếu:    Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 07/12/2021.
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua:    Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 03/12/2021.
- Điều kiện chuyển nhượng quyền mua:    Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần. Cổ đông hiện hữu là nhà đầu tư trong nước không được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư nước ngoài khác, chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư trong nước.
4.Quyền mua cổ phiếu bán đấu giá:
 - Tên chứng khoán:   Quyền mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Loại chứng khoán:   Quyền mua cổ phiếu
- Số lượng quyền mua HFIC đang sở hữu:   72.975.180 quyền mua
- Số lượng quyền mua cổ phiếu bán đấu giá:   72.975.180 quyền mua (chiếm tỷ lệ 100% số quyền mua đang sở hữu)
- Giá khởi điểm bán đấu giá:   13.150 đồng/quyền mua.
5.
Tổ chức bán đấu giá:Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
6.
Tổ chức tư vấn:
Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS)
7.
Đối tượng tham dự đấu giá:Tất cả các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá quyền mua do HOSE ban hành.
8.
Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:  Từ 08h00 phút ngày 09/11/2021 đến 16h00 ngày 19/11/2021 tại các Đại lý đấu giá theo Quy chế bán đấu giá quyền mua do HOSE ban hành.
9.
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự
đấu giá: 
Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Đại lý đấu giá hoặc gửi bằng phương thức bảo đảm đến Đại lý đấu giá, chậm nhất 15h00 ngày 25/11/2021
10.
Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:
 - Thời gian:   09h00 ngày 29 tháng 11 năm 2021
- Địa điểm:    Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
                     Số 16, đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
11.
Thời gian nộp tiền mua quyền mua và hoàn trả tiền đặt cọc:
 -    Thời gian nộp tiền mua:           Từ ngày 30/11/2021 đến ngày 02/12/2021 tại các Đại lý đấu giá
-    Thời gian hoàn trả tiền cọc:     Từ ngày 30/11/2021 đến ngày 06/12/2021 tại các Đại lý đấu giá
Thông tin về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá quyền mua cổ phiếu tham khảo tại các địa điểm đăng ký theo Quy chế bán đấu giá quyền mua do HOSE ban hành và được đăng tải trên các website: www.hsx.vn; www.hfic.vn; www.hsc.com.vn; www.acbs.com.vn

 

 Các tài liệu kèm theo bao gồm:

01 Van ban chap thuan chu truong cua UBNDTP

02-1 NQ 70_HDTV_25-10-21 phe duyet PA

02-2 NQ 71_HDTV_04-11-21 Dieu chinh PA Chuyen nhuong quyen mua CP theo NQ so 70

03 HFIC - Ban CBTT dau gia quyen mua HCM

04-1 Xac nhan SL quyen mua so huu

04-2 GCN SHCP HSC

05a GCNDKDN HFIC

05b Dieu le HFIC

06a Giay phap hoat dong HSC

06b Dieu le HSC

07-1 HCM_19CN_BCTC_KT

07-2 HCM_20CN_BCTC_KT

07-3 HCM_21Q2_BCTC_SX

07-4 HCM_21Q3_BCTC

08 Chung thu TDG quyen mua

09 Quyen mua HSC - TBAO BAN DAU GIA

10 Quyen mua HSC - QD 613 Quy che dau gia

11 Quyen mua HSC - GCN chao ban va ban cao bach

12 Quyen mua HSC - TB chao ban CP ra cong chung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN