Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tin HFIC

Thông báo chào bán thoả thuận quyền mua cổ phần phát hành thêm của công ty HSC

Thứ ba, 16/04/2019 12:12 GMT
Thông báo chào bán thoả thuận quyền mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thuộc sở hữu của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.


 
THÔNG BÁO CHÀO BÁN THỎA THUẬN QUYỀN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THUỘC SỞ HỮU CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
NOTICE OF SELLING AGREEMENT FOR PURCHASING RIGHT OF ADDITIONAL ISSUED SHARES OF HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION UNDER OWNERSHIP OF HO CHI MINH CITY FINANCE AND INVESTMENT STATE-OWNED COMPANY
   
1.Tổ chức chào bán:
Offering company:
CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ho Chi Minh City Finance and Investment State-Owned Company
 Địa chỉ:
Address:
67 - 73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
67-73 Nguyen Du str., Ben Nghe ward, Dist. 1, Hochiminh City
 Điện thoại:
Telephone:
(+84.28) 3821 4244         Fax: (+84.28) 3821 4243
(+84.28) 3821 4244 Fax: (+84.28) 3821 4243
2.
Tổ chức phát hành:
Name of organization registered the share issuance:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HSC)
Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)
 Vốn điều lệ:
Chartered Capital:
1.297.567.580.000 đồng
VND 1.297.567.580.000

Ngành nghề kinh doanh chính:

Main businesses:
Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính, bảo lãnh phát hành chứng khoán và lưu ký chứng khoán.
Securities brokerage, securities dealing, securities investment consultancy, financial advisory, securities issuance underwriting, securities depository. 
3.
Tên chứng khoán chào bán:
Name of securities:
Quyền mua cổ phần của HSC.
purchasing right of share of HSC
4.
Số lượng chứng khoán chào bán:

Number of securities offered:
37.500.000 quyền mua, tương ứng với số lượng cổ phần phát hành thêm được quyền mua là 25.000.000 cổ phần.
37.500.000 rights, corresponding to number of additional issued shares to be purchased is 25.000.000.000 shares

Tỷ lệ thực hiện quyền:

Subscription ratio:
3 : 2 (nghĩa là cứ 03 quyền mua được mua 02 cổ phần phát hành thêm của HSC với giá phát hành là 14.000 đồng/cổ phần; số lượng cổ phần được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
3:2 (A shareholder who owns three (03) shares is entitled to receive two (02) new shares; the number of shares purchased will be rounded down to the units.
5.Phương thức chào bán:
Offering method:
Thoả thuận
Agreement
6.
Giá khởi điểm:
Starting price:
9.900 đồng/quyền mua
VND 9.900/ right
7.
Điều kiện tham gia:

Conditions to participate:

Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

All investors who meet the conditions prescribed by the current laws.

8.
Thời gian thực hiện chào bán thỏa thuận:
Time to submit payment for purchasing right of share:
Từ ngày 10/4/2019 đến ngày 24/4/2019

From April 10th 2019 to April 24th 2019
9.
Thời hạn thực hiện chuyển nhượng quyền mua:
Time to repay deposit:
Trước 16h00 ngày 24/4/2019.

Before 16:00,  April 24thl 2019.
10.
Thời hạn nộp tiền mua cổ phần phát hành thêm:
Time to repay deposit:
Trước 16h00 ngày 06/5/2019.

Before 16:00,  May 6th 2019.

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN