In Trang

NHẬN ỦY THÁC ĐẦU TƯ, CHO VAY

Thông qua phương thức nhận uỷ thác đầu tư, cho vay, các năm gần đây HFIC đã nhận vốn uỷ thác của ngân sách TP và các doanh nghiệp trên địa bàn với mức dư nợ cho vay bình quân khoảng trên 1.000 tỷ đồng/năm.

,